លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9660 ឃួន ណាសា KHOUN NASA ១៥ មេសា​ ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9661 ចាន់ សោភា CHAN SOPHE ០៣​ ឧសភា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9662 ចាប ស្រីនាង CHAB SREYNEANG ០៦ មិថុនា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9663 ចេង ច័ន្ទសុខបូរី CHENG CHANSOKBOREY ១៣​ វិច្ឆិកា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9664 ឆយ សុវណ្ណារិទ្ធ CHORY SOVANNARITH ០៩ ធ្នូ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9665 ឆាន មិនា CHAN MENA ២២ មិនា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9666 ឆាយ លីម CHHAY LIM ២២ កញ្ញា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9667 ឆាយ វីលេតា CHHAY VILETA B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9668 ឆឹង ស្រីណុច CHHOENG SREYNOCH ០៨ ឧសភា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9669 ជា ច័ន្ទរក្សា CHEA CHANREAKSA ០១ កញ្ញា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ