លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9650 កែន សឹង្ហច័ន្ទ KEN SINGCHAN ០៥ មេសា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9651 កែវ លីឈាំង KEO LYCHHEANG ២៥ ធ្នូ ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9652 កៅ អេលីហ្សា KAO ELISA ២១ វិច្ឆិកា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9653 ខៀវ សុខលី KHIEU SOKLY ០៣ ធ្នូ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9654 គង់ ដានីកា KONG DANIKA ០១ មិថុនា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9655 គង់ ទ្រី KONG TRY ១៨ មេសា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9656 គង់ វឌ្ឍនៈ KUNG VATHANAK ០៦ ឧសភា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9657 គាង ឧត្តមវីរៈបុត្រ KEANG UDAMVIRAKBOT B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9658 គិត សុវណ្ណបូរី KITH SOVANBORIE ១៧ កញ្ញា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9659 គុណ ដាវីត KUN DAVID ០២ កក្កដា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ