លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9640 អ៊ឹង កាំហួយ OENG KAMHOUY ២៤ ធ្នូ ២០០២ B3 ដេអិន
9641 អ៊ឹង សុជាតា ING SOCHEATA ០៩ តុលា ២០០២ B3 ដេអិន
9642 អ៊ឹម លីនដា IM LINDA ២១ ធ្នូ ២០០១ B3 ដេអិន
9643 អ៊ុន ច័ន្ទទេវី UN CHANTEVY ២៣ មករា ២០០២ B3 ដេអិន
9644 អ៊ួន សុភ័ក្រលិតា OUN SOPHEAKLITA ០៩ មកករា ២០០១ B3 ដេអិន
9645 អាត សុកណា ART SOKNA ០៧ មិថុនា ២០០០ B3 ដេអិន
9646 អុងចំរើន កញ្ញា ONGCHAMROEUN KANHA ២១ វិច្ឆិកា ២០០៣ B3 ដេអិន
9647 អួន សុផារីហ្សា OURN SOPHARIZA B3 ដេអិន
9648 អឿន វង្សវឌ្ឍិនី OEURN VONGWATHINY ១៦ មករា ២០០២ B3 ដេអិន
9649 អៃ ឆដា AY CHHORDA ០២ កក្កដា ២០០២ B3 ដេអិន