លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9630 ឡាយ សត្យា LAY SATHYA ៣០ វិច្ឆិកា ២០០២ B3 ដេអិន
9631 ឡាំង ថូថុល LANG THOTHOUL ១៦ កក្កដា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
9632 ឡូញ កញ្ញា LOUNH KANHA ១១ កញ្ញា ២០០២ B3 ដេអិន
9633 ឡូញ សៀកម៉េង LAUNH SIEKMENG ២៨ មេសា ២០០៣ B3 ដេអិន
9634 ឡូវ មុយងី LOV MUY NGY ២៦ មកករា ២០០៣ B3 ដេអិន
9635 ឡេង ប៊ុនអាន LENG BUNANN ១០ មិនា ២០០២ B3 ដេអិន
9636 អង ស្រីនីត ORNG SREYNITH ២១ ឧសភា ២០០២ B3 ដេអិន
9637 ឯមសៀក មុនី EMSEAK MONY B3 ដេអិន
9638 អ៊ាន សូដានីត EAN SODANEED ២៧ មិថុនា ២០០២ B3 ដេអិន
9639 អ៊ិន លាងញ៉ IN LEANGNHA ១៦ កញ្ញា ២០០០ B3 ដេអិន