លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9620 ហូ គីនយី HO KIENYEE ២៦ មិថុនា ២០០២ B3 ដេអិន
9621 ហួត លាងខេង HOURT LEANGKHENG ១៩ វិច្ឆិកា ២០០៣ B3 ដេអិន
9622 ហេង កុម្ភារ៉ា HENG KOMPHEARA ០៩​​ កុម្ភៈ​ ២០០២ B3 ដេអិន
9623 ហេង គីមហៀក HENG KIMHEAK ០៧ វិច្ឆិកា ២០០១ B3 ដេអិន
9624 ហេង គីមឡុង HENG KIMLONG ២១ ធ្នូ ២០០១ B3 ដេអិន
9625 ហេង ម៉េងឈីវ HENG MENGCHHEAV ១០ សីហា ២០០១ B3 ដេអិន
9626 ហេង លីស៊ាង HENG LISEANG ២២ ឧសភា ២០០២ B3 ដេអិន
9627 ហេង សុភក្រ្តា HENG SOPHEAKTRA B3 ដេអិន
9628 ហោ វិចិត្រតា HOR VICHITTA ០៧ វិច្ឆិកា ២០០២ B3 ដេអិន
9629 ហោ វិច្ឆិកា HOR VICHHEKA ០៧ វិច្ឆិកា ២០០២ B3 ដេអិន