លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9610 សេង សំអឿន SENG SOMEOURN ២៣ មិថុនា ២០០១ B3 ដេអិន
9611 ស្រ៊ន គីមស្រ៊ី SRORN KIMSRY ២២ កក្កដ ២០០៣ B3 ដេអិន
9612 ស្រី ចាន់វីកា SREY CHANVYKA ១៩​​ សីហា​ ២០០២ B3 ដេអិន
9613 ស្រូយ បូរី SROY BOREY ២៦ មិនា ២០០២ B3 ដេអិន
9614 ហន សិរីនេត្រ HAN SEREYNET ០៥ តុលា ២០០២ B3 ដេអិន
9615 ហម មនាថ HORM MONEAT ១៣ សីហា ២០០៣ B3 ដេអិន
9616 ហ៊ អ៊ាវហេង HOR EAVHENG ០៤ មេសា ២០០១ B3 ដេអិន
9617 ហ៊ាង ហង្សដូលីន HEANG HANGDOLINE B3 ដេអិន
9618 ហាក់ មាសា HAK MEASA ០៩ សីហា ២០០២ B3 ដេអិន
9619 ហុក សាន់នី HOK SUNNY ២០ វិច្ឆិកា ២០០២ B3 ដេអិន