លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9430 តាំង សេងថៃ TANG SENG THAI ០៨​ ឧសភា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
9431 ទិត្យ គីមស័រ TITH KIMSOR ០៨​ ឧសភា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
9432 ទួន វណ្ណដាវ TUON VANDAV ១៧ តុលា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9433 ទេព ផាណីត TEP PHANIT ០៩ មករា ២០០៣ B1 គីរីរម្យ
9434 ទេព វីយ៉ាឫទ្ធ TEP VYARITH ០៥ កុម្ផះ ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9435 ប៊ុន គុជសុនិកា BUN KUCH SONIKA ០៨ តុលា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9436 ផាត ច័ន្ទកញ្ញា PHAT CHANKAHNA ០៨ កញ្ញា ២០០៣ B1 គីរីរម្យ
9437 ផូ វិមានសួគ៌ PHO VIMEANSOUR ២៩ តុលា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9438 ផេង លីណា PHENG LINA ១១ មករា ២០០៣ B1 គីរីរម្យ
9439 ភីរុណ សុធីរា PHIRUN SOTHIRA ១៥ តុលា ២០០១ B1 គីរីរម្យ