លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9600 សាន ដែនបញ្ចទេព SAN DEN PANHCHAKTEP ២៩ មេសា ២០០២ B3 ដេអិន
9601 សារុន ប៊ុណ្ណាវឌ្ឍន៍ SARUN BUNNAWAT ២៥ ឧសភា ២០០១ B3 ដេអិន
9602 សុខ បុប្ផា SOK BOPHA ១៩​​ មករា ២០០១ B3 ដេអិន
9603 សុខ លីនកាន់នីកា SOK LINKANIKA ១៩ កុម្ភៈ ២០០២ B3 ដេអិន
9604 សុខ វិសាល SOK VISAL ០២ ឧសភា ២០០២ B3 ដេអិន
9605 សុខាប្រសិទ្ធ វិសាល SOKHA BROSETHVISAL ២៣ ឧសភា ២០០៣ B3 ដេអិន
9606 សួស សោភា SOUS SORPHEA ០៩ សីហា ២០០៣ B3 ដេអិន
9607 សឿន សីហា SOEUN SEYHA B3 ដេអិន
9608 សេង ចាន់ពិសី SENG CHANPISEY ០១​ តុលា ២០០១ B3 ដេអិន
9609 សេង ច័ន្ទណារី SENG CHANNARY ០២ ធ្នូ ២០០២ B3 ដេអិន