លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9590 លីវ ស៊ូលាង LIV SOULEANG ២០ វិច្ឆិកា ២០០២ B3 ដេអិន
9591 លួង សុភ័ក្រលាភ LUONG SOPHEAKLEAP ១៧ ធ្នូ ២០០២ B3 ដេអិន
9592 វឌ្ឍនា និហ្សា WATHANA NICJA ០៦ ឧសភា ២០០៣ B3 ដេអិន
9593 វាសនា ស្រីនីត VEASNA SREYNITH ០៨ កុម្ភៈ ២០០៣ B3 ដេអិន
9594 វុដ្ឋា ហ្វាន់ VUTHA FUND ១៤ ឧសភា ២០០៣ B3 ដេអិន
9595 វុទ្ឋី តារារិទ្ធ VUTHY DARARITH ២២ តុលា ២០០២ B3 ដេអិន
9596 ស សុគន្ធរក្សា SOR SOKUNREAKSA ០៦ កញ្ញា ២០០៣ B3 ដេអិន
9597 សរ បញ្ញាពេជ្រ SOR PANHAPECH B3 ដេអិន
9598 ស៊ន ហុកហេង SORN HOKHENG ២៣ កញ្ញា ២០០៣ B3 ដេអិន
9599 ស៊ុន សុខវិបុល SUN SOKVIBOL ១៥ វិច្ឆា ២០០២ B3 ដេអិន