លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9580 រឿន អេរិចសាន់ ROEUN ERICSON ១៨ សីហា ២០០២ B3 ដេអិន
9581 រេន វីរៈ REN VIREAK ០៦ ធ្នូ ២០០១ B3 ដេអិន
9582 រ័ត្ន ម៉ាលី ROTH MALY ០៤ មេសា ២០០២ B3 ដេអិន
9583 លាង យូស៊ួង LEANG YOUSUONG ៣០ សីហា ២០០២ B3 ដេអិន
9584 លាង ហ៊ុយម៉េង LEANG HOYMENG ១១ កក្កដា ២០០១ B3 ដេអិន
9585 លាភ ម៉េងលី LEAP MENGLY ២៨ កញ្ញា ២០០២ B3 ដេអិន
9586 លី តុងអ៊ី LY TONGY ១០ តុលា ២០០២ B3 ដេអិន
9587 លី ម៉េងហេង LY MENG HENG ៣០ មករា​ ២០០២ B3 ដេអិន
9588 លី វិនហ៊ន់ LY VINHORNN ២៥​ វិច្ឆិកា ២០០៣ B3 ដេអិន
9589 លី វីរៈនរិន្ទ LY VIRAKNORIN ១២​ មិនា ២០០២ B3 ដេអិន