លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9570 ផលភា ភក្តី PHAL PHEAPHEAKDY ០៧​ មិនា ២០០២ B3 ដេអិន
9571 ពឹង បុញ្ញក្ខេត PEUNG PONHKHET ២១ កក្កដា ២០០២ B3 ដេអិន
9572 ភណ្ឌ័ ស៊ីលឡាយ PHORN SILLAY ២៥ វិច្ឆិកា ២០០១ B3 ដេអិន
9573 ភូ គីមស្រ៊ាង PHOU KIMSREANG ១៣ កញ្ញា ២០០៣ B3 ដេអិន
9574 ម៉ី សុវណ្ណមេត្តា MEY SOVANMETA ២៨ មិនា ២០០២ B3 ដេអិន
9575 ម៉ែន ដាលីន MAEN DALIN ០៣ កុម្ភៈ ២០០១ B3 ដេអិន
9576 មីសា ពិសិដ្ឋ MISA PISATTO ០៣ តុលា ២០០១ B3 ដេអិន
9577 យ៉ែម សុភត្រា YEM SOPHEAKTRA ១៩ កក្កដា ២០០២ B3 ដេអិន
9578 យិន ថានិត YIN THANITH ០២ សីហា ២០០៣ B3 ដេអិន
9579 រស់ លាងអ៊ី ROS LEANG EE ១៧​ មិនា ២០០៣ B3 ដេអិន