លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9560 ធីម សូនីតា THIM SONITA ៣១​ មករា ២០០៣ B3 ដេអិន
9561 ធឹម សុខណេង THOEM SOKNENG ១៩ មេសា ២០០២ B3 ដេអិន
9562 ធៀម ហ៊ុយជីង THIEM HUYCHING ០២ សីហា ២០០៣ B3 ដេអិន
9563 នី ហុងស៊្រុន NY HONGSRUN ២៥ កក្កដ្ដា ២០០២ B3 ដេអិន
9564 នូ រតនៈ NOU RATTANAK ១៥ វិច្ឆិកា ២០០២ B3 ដេអិន
9565 នូ សុវណ្ណគីរ៉ា NOU SOVANKIRA ០៩ ធ្នូ ២០០១ B3 ដេអិន
9566 នឿន កនិកា NOEUN KANIKA ០៨ មេសា ២០០២ B3 ដេអិន
9567 ប៊ុន មុនីនាថ BUN MONINEATH ២៧ មករា ២០០២ B3 ដេអិន
9568 ប៊ុន ស្រីម៉ី BUN SREYMEY ០៧​ មេសា ២០០២ B3 ដេអិន
9569 ប្រុស ពិសិដ្ឋ BROS PISETH ១២ កញ្ញា ២០០២ B3 ដេអិន