លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9550 ជឹម ប៉ុនរ៉ុង CHIM BUNRONG ០៣ ធ្នូ ២០០១ B3 ដេអិន
9551 ជុង គួយអ៊ីង CHUNG KUOYING ០៦ មេសា ២០០៣ B3 ដេអិន
9552 ឈិន សុវណ្ណតារ៉ា CHHIN SOVANDARA ០១ មករា ២០០៣ B3 ដេអិន
9553 ឈុំ ឌីម៉ង់ CHHUM DYMONG ០៩ មិនា ២០០៣ B3 ដេអិន
9554 ឈុំ ម៉ូនីកា CHHUMM MONICA ២៩ តុលា ២០០២ B3 ដេអិន
9555 តាន់ ម៉ាលីណា TAN MALYNA ១៣ កុម្ភៈ ២០០២ B3 ដេអិន
9556 ទិត្យ ពណ្ណរាយ TITH PONREAY ២៣ ឧសភា ២០០២ B3 ដេអិន
9557 ទី ដាលីកា TY DALYKA ២៩ កញ្ញា ២០០២ B3 ដេអិន
9558 ទុំ សិរីឫទ្ធី TOM SEREYRITHY ២១ ឧសភា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
9559 ទូ លាងសេង TOU LEANGSENG ២១ មិនា ២០០២ B3 ដេអិន