លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9540 ចាង វៃឈីញ CHIANG VEYCHHING ១៦ កុម្ភៈ ២០០១ B3 ដេអិន
9541 ចាន់ រ៉ាស៊ីន CHAN RACIN ១២​ មិនា ២០០២ B3 ដេអិន
9542 ចាន់ សុខឃាង CHAN SOK KHEANG ១១ មករា ២០០២ B3 ដេអិន
9543 ចាន់ សុម៉ាលី CHAN SOMALY ២៤ ធ្នូ ២០០២ B3 ដេអិន
9544 ចាយ មណីបុរី CHAY MONIBOREY ១៤ កញ្ញា ២០០២ B3 ដេអិន
9545 ឆេង សេងហុង CHHENG SENGHONG ២៩ មិនា ២០០១ B3 ដេអិន
9546 ឆេងអ៊ីម ឆេងអ៊ីវ CHHENGIM CHHENGIV ០៨ មេសា ២០០២ B3 ដេអិន
9547 ជា លីហ័រ CHEA LYHOR ០៥ មេសា ២០០២ B3 ដេអិន
9548 ជា ស័ក្តភូរីន CHEA SAKPHURIN ២២ តុលា ២០០២ B3 ដេអិន
9549 ជី ស៊ីសុវត្ថិ CHY SISOVATH ២០​ កុម្ភៈ ២០០៣ B3 ដេអិន