លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9530 អ៊ូច សុខនី OUCH SOKNY ២១ មេសា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9531 កា ឡាវី KA LAVY ៧​ តុលា​ ២០០៣ B3 ដេអិន
9532 កាន់ រតនា KANN RATANA ១៩ មេសា ២០០១ B3 ដេអិន
9533 កៅថុន សុភ័គ KAOTHON SOPHEAK ២៤ តុលា ២០០២ B3 ដេអិន
9534 ខន សម្បត្តិវីរៈបុត្រ KHON SAMBATHVIRAKBOTH ២៦​ មករា​ ២០០៤ B3 ដេអិន
9535 ខន សុជាតា KHORN SOCHEATA ៣១ តុលា ២០០១ B3 ដេអិន
9536 គិន វណ្ណៈ KIN VANNAK ៤ ឧសភា​ ២០០៤ B3 ដេអិន
9537 គី ចន្ទពេជ្រ្ជរ៉ា KY CHANPECHRA ១៨​ ធ្នូ ២០០២ B3 ដេអិន
9538 គីម ឈង់ KIM CHHORNG ២៩ កក្កដ្ដា ២០០៣ B3 ដេអិន
9539 គីម រិទ្ធិសា KIM RITHISA ០៤ កក្កដ្ដា ២០០២ B៣ ដេអិន