លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9520 ហុង ស្រីលុច HONG SREYLUX ២៥ ឧសភា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9521 ហុន ប៊ុនហៀង HON BUNHEANG ១៦ ធ្នូ ២០០០ B2 ទួលទំពូង
9522 ហេង ឈុនហុង HENG CHHUNHONG ២៣ វិច្ចកា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9523 ហែន កុសល HEN KOSAL ០២ កុម្ភះ ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9524 ឯម សុលីនដា EM SOLYNDA ១៥ តុលា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9525 អ៊ឹង ឈីវហៀង ENG CHHIVHEANG ០៧ ធ្នូ ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9526 អ៊ឹម ថារ៉ាវីរៈ IM THARAVIRAK ២១ មីនា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9527 អ៊ុង ចាន់ជលសា UNG CHANCHULSA ០៣ ធ្នូ ២០០១ B2 ទួលទំពូង
9528 អ៊ុង សុវណ្ណារ័ត្ន UNG SOVANNAROTH ១៩ មិថុនា ២០០០ B2 ទួលទំពូង
9529 អ៊ុំ ច័ន្ទសុមេធ UM CHANSOMETH ០៤ មេសា ២០០២ B2 ទួលទំពូង