លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9510 សូរិយា លីលី SORYA LYLY ២២ កញ្ញា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9511 សួន បញ្ញា SUON PANHA ១០ កញ្ញា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9512 សៀន សុជាតា SEAN SOCHEATA ០៥ កុម្ភះ ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9513 សេង សូលីដេ SENG SOLIDAY ២០ មករា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9514 ស្រ៊ុន ស្រីពេជ្រ SRUN SREYPICH ១៩ កញ្ញា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9515 សំណាង ពេជ្ជនី SAMNANG PICHEAKNY ១៧ កញ្ញា ២០០៣ B2 ទួលទំពូង
9516 ហ៊ង ស៊ុយធីង HORNG SUYTHING ១២ មេសា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9517 ហ៊ត់ សុវណ្ណបូរិន្ទ HORT SOVANNBORIN ១១ ធ្នូ ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9518 ហ៊ុនអាន ណាវី HUN ANN NAVY ០៩ មិថុនា ២០០១ B2 ទួលទំពូង
9519 ហ៊ុល សុគន្ធពិដោរ HUL SOKUNPYDOR ០៨ មីនា ២០០២ B2 ទួលទំពូង