លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9420 ខុន បញ្ចស័ក្ត KHON PACHHASAK ប​​​​ ២៤ តុលា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9421 គីម​ មួយយៀន
KIM MOUY YEAN
១០​ តុលា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9422 ង៉ែត សុខរស្មី
NGETH SOKREAKSMEY
០២​ ​វិច្ចការ ២០០១ B1 គីរីរម្យ
9423 ងួន ចាន់ដារ័ត្ន
NGUON CHANDAROTH
២១ កក្ដដា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
9424 ចាង មួយសួង
CHANG MOUYSOUNG
២៤ ​សីហា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9425 ជា ឆាយហួរ
CHEA CHHAYHOUR
០៨​ មិថុនា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9426 ជុំ លីហេង
CHUM LYHENG
១៩ សីហា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9427 ឈាង ប៉េងឃាង
CHHEANG PENGKHEANG
២២ មេសា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9428 ឈួ ស៊ីមិញ CHHOUR SI MINH ២៦ ធ្នូ​ ២០០១ B1 គីរីរម្យ
9429 ឈួរ ប៉េងហួរ CHHOUR PENG HOUR ១៥ តុលា ២០០២ B1 គីរីរម្យ