លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8393 ឈៀង សៀកឡេង
CHHEANG SEAKLENG
០២ កុម្ភះ ២០០២ B3 ដេអិន
8394 តាន់ ស៊ីជៀវ
TAN SHYCHIEV
២២ កុម្ភះ ២០០១ B3 ដេអិន
8395 តាំង ស៊ីវសាន
TAING SIVSAN
០៦ វិច្ឆិកា ២០០១ B3 ដេអិន
8396 ថាំង គីមហ័រ
THANG KIMHUA
២៤ មិថុនា ២០០៣ B3 ដេអិន
8397 ថេន លីដា
THEN LIDA
២៤ មេសា ២០០២ B3 ដេអិន
8398 ទុំ ស្រីនាថ
TOM SREYNEATH ១៤ មីនា ២០០២ B3 ដេអិន
8399 ទៀង ផាន់និត TEANG PHANITH ១៤ កុម្ភះ ២០០២ B3 ដេអិន
8400 ទៀង មល្លិកា
TIENG MOLIKA
១៨ ឧសភា ២០០១ B3 ដេអិន
8401 នាង គីមហួយ
NEANG KIMHOUY
០៦ កញ្ញា ២០០១ B3 ដេអិន
8402 ប៉ាក់ ម៉ាណែត
PAK MANETH
០១ វិច្ឆិកា ២០០១ B3 ដេអិន