លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8383 ចាន់ ឆាយហួ
CHAN CHHAYHOUR
២៥ កុម្ភះ ២០០០ B3 ដេអិន
8384 ចាន់ សុខងួន
CHAN SOKNGOUN
១១ មេសា ២០០១ B3 ដេអិន
8385 ចៅ កុកយឹង
CHAO KOK YOENG
៣០ មករា ២០០២ B3 ដេអិន
8386 ច័ន្ទ ឆៈយុត្ត
CHAN CHHAKYUTH
១១ មិថុនា ២០០១ B3 ដេអិន
8387 ឆេក ឈុនលី
CHHEK CHHUNLY
២៦ ឧសភា ២០០១ B3 ដេអិន
8388 ជា ច័ន្ទសក្ក័ណា
CHEA CHANSAKANA ០៧ មករា ២០០២ B3 ដេអិន
8389 ជា តារារិទ្ធ CHEA DARARITH ១០ កញ្ញា ២០០០ B3 ដេអិន
8390 ឈិត ម៉េងឃាង
CHHIT MENGKHEANG
០៤ កក្កដា ២០០២ B3 ដេអិន
8391 ឈឹម សៀវភីង
CHHIM SIVPINK
២៧ វិច្ឆិកា ២០០០ B3 ដេអិន
8392 ឈុំ ច័ន្ទចរិយា
CHHOUM CHANCHAKRIYA
១៩ ឧសភា ២០០១ B3 ដេអិន