លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8373 ឡូញ ឆាយហុក
LONH CHHAYHOK
២៣ សីហា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8374 ឡេង លីហ្សា
LENG LIZA
០៩ កក្កដា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8375 អ៊ុង​ ឧមាវត្តី
UNG UMAWATEY
២១ តុលា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8376 អាង វិសាល
ANG VISAL
០៣ កុម្ភះ ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8377 កន ធារារិទ្ធី
KAN THEAREARITHY
១៦ មេសា ២០០២ B3 ដេអិន
8378 កែវ គន្ធាវតី
KEO KUNTHEARVOTEI ១៤ មីនា ២០០២ B3 ដេអិន
8379 ខូវ ម៉េង KHAU MENG ០២ មេសា ២០០១ B3 ដេអិន
8380 គាំ គីមហ៊ួង
KAM KIMHOUNG
៣១ មីនា ២០០១ B3 ដេអិន
8381 គឹម ឡក
KIM LOK
២៩ តុលា ២០០១ B3 ដេអិន
8382 ចន្ថា ភ័ក្រ្តា
CHANTHA PHEAKTRA
០៤ កក្កដា ២០០១ B3 ដេអិន