លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8363 សាន ម៉េងលាង
SAN MENGLEANG
០៩ មិថុនា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8364 សុភក្ត្រ័ ភាលីន
SOPHEAK PHEALIN
៣១ ឧសភា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8365 សួស សុភារី
SOUS SOPHEARY
២៤ កុម្ភះ ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8366 សេង លីស័ង
SENG LY SORNG
១២ មីនា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8367 សេង សុគន្ធសោភា
SENG SOKUNSORPHEA
០៩ តុលា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8368 សៅ វិចិត្រនា
SAO VICHETHNA ២៣ ធ្នូ ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8369 ស្រ៊ុន ឧត្តមមុន្នី SRUN OUDOMMONY ០៥ កក្កដា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8370 សំធីតា បញ្ញពេជ្រ
SAMTHIDA PANHAPICH
១៤ មេសា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8371 ហ៊ុច ម៉េងឃាង
HUCH MENGKHEANG
១២ ធ្នូ ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8372 ហែម វីរៈ
HEM VIRAK
២៣ កុម្ភះ ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង