លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8353 លី សូនីតា
LY SONITA
១៣ កញ្ញា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8354 លីម​ សុផាហង្ស
LIM SOPHAHANG
១០ កុម្ភះ ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8355 វិទ្យា ការ៉ូលីន
VITHIEA KAROLIN
១៦ មិថុនា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8356 វិន សុងអ៊ាង
VIN SONGEANG
០៤ មិថុនា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8357 វិសិទ្ឋ សុគន្ឋកញ្ចានា
VISITH SOKUNKACHNA
២៥ តុលា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8358 វិសុទ្ធ សហវត្តី
VISOTH SAHAKVATEY ២១ ធ្នូ ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8359 វឿន វុធវិច្ឆាដែត VOEUN VUTHVICHADETH ២០ មិថុនា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8360 សមណ្ឌរៈ ផល្គុនពុទ្ធិ
SAMONDRAK PHALKUNPUTHIC
០៧ មីនា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8361 សយ រក្សសា
SOY REAKSA
២៣ មីនា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8362 ស៊ុន សៀកលី
SUN SEAKLY
០៩ មីនា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង