លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8343 ផល គាស្រីពៅ
PHAL KEA SREYPOV
១៤ សីហា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8344 ផល សោភ័ណ្ឌ
PHAL SOPHORN
០៦ សីហា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8345 ភឿន វិសិដ្ឋានា
PHOEUN VISETHANA
០៦ វិច្ឆិកា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8346 ម៉ុល មានហួរ
MOL MEANHOUR
១៣ មិថុនា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8347 មាស សែនបរិញ្ញា
MEAS SENPAREGNA
១៧ តុលា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8348 មិត្ត ច័ន្ទតារា
MITH CHANDARA ១៥ មិថុនា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8349 រស់ សិទ្ធិតារាពេជ្រ ROS SETHDARAPECH ២០ សីហា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8350 លាង សូរ្យរ៉ាទិត្យ
LEANG SORATIT
០២មិថុនា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8351 លាវ សក្តា
LEAV SAKADA
២៨ កក្កដា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8352 លី សុខផេង
LY SOKPHENG
២៩ កក្កដា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង