លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8603 ស៊ា លើសាន់
SEA LEUSANN
១៥ សីហា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8604 ស៊ីន ដាលីន
SIN DALIN
០៩ កញ្ញា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8605 ស៊ុន ស្រីលក្ខ័
SUN SREYLEAK
១១ កុម្ភៈ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8606 សាយ សុខហេង
SAY SOKHENG
១៧ កញ្ញា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8607 សាំង ស្រីនាង
SAING SREYNEANG
០៣ ធ្នូ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8608 សុខ ម៉ានិច
SOK MANICH ២៨ មីនា​​​​​​​​​​​ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8609 សុខ សុនេត្រា SOK SONETRA ០៩ មីនា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
8610 សុខ សុរ័ត្នកុលធីតា
SOK SOROTHKOLTHIDA
១០ មិថុនា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8611 សុង ភាព
SUNG PHEAP
០៣ មេសា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8612 សុវណ្ណវង្ស សុជាតា
SOVANVONG SOCHEATA
១០ មិថុនា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ