លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8333 ញ៉ិល បញ្ញា
NHOIL PANHA
១៧តុលា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8334 ថៃ ពនិការ
THAI PONIKA
០៥ សីហា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8335 ទី សុខនាង
TY SOKNEANG
០៤ កុម្ភះ ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8336 ទួន កែវចរណ័យ
TUON KEOCHARNAY
១៥ តុលា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8337 នី អេននីកា
NY ENNICA
៣០ វិច្ឆិកា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8338 នេត សុខវឌ្ឍិកា
NET SOKWATHIKA ២១ មេសា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8339 ប៉ាង គៀនហោ PANG KIENHOR ១៥ ឧសភា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8340 ប៊ុនលី សុមនី
BUNLEE SOMANY
១១ តុលា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8341 ប៊ុនឡេង រតនា
BUNLENG ROTHANA
០៨ ធ្នូ ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8342 ប្រាក់ រស្មី
PRAK REAKSMEY
២៥ មិថុនា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង