លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8593 លីស ​ម៉ានីត
LIS MANITH
០១ មករា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8594 លឹម វិចតូរីកា
LIM VICHTORIKA
២៣ តុលា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8595 លឹម ហាក់ឡុង
LIM HAKLONG
៣១ ឧសភា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8596 លឹម ហួយឈីង
LIM HOUYCHHING
២១ វិច្ឆិកា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8597 វ៉ាត ឫទ្ធីវង្ស
VATH RITHVONG
១១ សីហា​ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8598 វ៉ាន់ បញ្ញាពេជ្រ
VANN PANHAPICH ០៣ វិច្ឆិកា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8599 វ៉ាន់ បូផា VAN BOPHA ០៩ កញ្ញា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
8600 សត្យា ណាវតី
SATHYA NAVOTEY
៣០ តុលា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8601 សល់ អ៊ីម៉ីនាង
SOL EMEYNEANG
២៧ កញ្ញា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8602 ស៊ា ដាណ្ណេ
SEAR DANNE
១៥ មេសា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ