លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8583 រឿន លីសុទ្ធា
ROEUN LYSOTHEA
២៨ សីហា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8584 លន់ កែវរតនា
LUN KEORATHANA
១៤ កញ្ញា ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
8585 លន់ មុនី្នរចនា
LUN MONIERACHNA
១១ ធ្នូ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8586 លាក​ ចាន់អ៊ី
LEAK CHANEY
០១ ឧសភា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8587 លី ពេជ្រ
LY PICH
០៧ វិច្ឆិកា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8588 លី មង្គលឧត្តម
LY MONGKOLUDOM ១០ កក្កដា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8589 លី វិសាល LEE VISAL ១៨ សីហា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8590 លី សុភាមុន្នីកា
LY SOPHEAMONIKA
២៧ កុម្ភៈ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8591 លី ហាលី
LY HALY
០៦ ធ្នូ​ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8592 លីន ដាណេ
LIN DANE
២៧ វិច្ឆិកា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ