លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8573 មុនី រិទ្ធីដែន
MONY RETHYDEN
៣០ សីហា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8574 មុំ ស្រីកែវ
MOM SREYKEO
២៩ មករា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8575 យ៉ា ចន្ទ័បុប្ជា
YA CHANBOPHA
០១ មករា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
8576 យ៉ុម សុភត្រ្តា
YOM SOPHEAKTRA
២៣ មិថុនា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8577 រស់ កន្និថា
ROS KONITHA
២៧ មីនា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8578 រ៉េត សុផាវី
RETH SOPHAVY ០២ វិច្ឆិកា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8579 រីបូ រស្មីចាន់ធីតា RYBO REAKSMEYCHANTHIDA ០១ មីនា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8580 រុន បូរ៉ានីត
RUN BORANITH
០១ មករា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8581 រុន រូសហ្សាណា
RUN ROSEZANA
០៨ ធ្នូ​ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8582 រុន សុខវិជ្ជា
RUN SOKVICHEA
១១ ធ្នូ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ