លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8563 ប៊ួន ឈីលី
BOUN CHHILY
២៧ កញ្ញា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
8564 ផល សុភា
PHOL SOPHEA
១៥ កុម្ភៈ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8565 ផល្លា បូរណ៍មី
PHALLA BORAMEY
០៥ វិច្ឆិកា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8566 ផាន់ ម៉ាណែត
PHAN MANET
០៧ ឧសភា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8567 ព្រហ្ម រស្មី
PROM REAKSMEY
០៨ កញ្ញា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8568 ព្រំ គីមហេង
PRUM KIMHENG ០៧ ធ្នូ ​២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8569 ភោគ និពល PHOK NIPOL ០២ ធ្នូ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8570 ម៉ាត់ អាស៊ីហ្សះ
MATH ASISHAK
២២ តុលា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8571 ម៉េត សោភា
MET SORPHEA
០៦ មេសា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8572 ម៉ៃ សុភ័ក្រ្ត
MAI SOPHEAK
០៤ ឧសភា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ