លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8553 តេះ ហារី
TES HARRY
០១ កក្កដា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8554 ត្រាន់ មួយស៊ាម
TRAN MOUYSEAM
០៨ មីនា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8555 ថាន ធាវី
THAN THEAVY
១៨ ឧសភា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8556 ទេស ចន្នី
TES CHANNY
១៤ វិច្ឆិកា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8557 ធឿន ដាលីន
THOEUN DALIN
១៣ មេសា​ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8558 ធឿន រក្សា
THOEUN RAKSA ០៨ មេសា ​២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8559 នូ ឌីណា NOU DINA ១០ កុម្ភៈ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8560 នឿន សុភ័ក្របញ្ញា
NOEUN SOPHEAKPANHA
០៥ ធ្នូ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8561 ប៉ា សុគី
PA SOKI
០៨ មិថុនា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8562 ប៉ែន រតនានាថ
PEN RATANANEAT
២៤ មិថុនា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ