លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8543 ជូ ម៉ុកសុធាលក្ម្សី
CHOU MOKSOTHEALEAKSMY
២៣ តិលា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8544 ឈិន បុប្ផាសួគ៍
CHHIN BOPHASOUR
១៣ តុលា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8545 ឈិន សុធាន
CHHIN SOTHEAN
០៥ ឧសភា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8546 ញ៉េ សុងលី
NHE SONGLY
០៥ វិច្ឆិកា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8547 ញ៉ែម សុខម៉ី
NHEM SOKMEY
២២​ កុម្ភៈ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8548 ឌី ពេជ្រសុផានាថ
DY PICHSOPHANEAT ៣០ មីនា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8549 ឌី សុផាណែត DY SOPHANETH ១៤ មិថុនា ២០០៣ B5 ច្បារអំពៅ
8550 ណុប សុធីនោណា
NOP SOTHYNONA
០២ កក្កដា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8551 តារា សត្យា
DARA SATYA
២៣ វិច្ឆិកា​ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8552 តុង មុយឆែ
TONG MUYCHEE
១៣ សីហា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ