លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8523 គង់ គីមហុង
KONG KIMHONG
២៨ ធ្នូ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8524 គា សុខជា
KEA SOKCHEA
១២ ធ្នូ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
8525 គឹម អង្គាបុស្ស
KIM ANGKEABOS
២៣ តុលា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8526 គូ លីមហេង
KOU LIMHENG
០៤ កក្កដា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8527 ឃន កញ្ចនា
KHON KANHCHONA
៣០ កក្កដា​២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8528 ឃិត វីរៈសីហា
KHIT VIRAKSEYHA ១៤ សីហា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8529 ឃីម រិទ្ធីសារ KHIM RITHYSAR ០៦ មករា​ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8530 ងួន ហ៊ុយទៀង
NGOUN HUYTEANG
០៩ មករា ​២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
8531 ចាន់ ចេនជី
CHAN CHENCHI
១២ ធ្នូ​ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8532 ចាន់ ពេជ្រស្រីលីន
CHAN PICHSREYLIN
១៧ វិច្ឆិកា​ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ