លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8513 អ៊ឹម សុជាលិតា
IM SOCHEALIKTA
០១ មេសា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8514 អ៊ូរ វួចឡេង
OU VOUCHLENG
២៤ ធ្នូ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវង
8515 អិន សុវណ្ណលក្ខិណាន
EN SOVAN LAKHENA
២៨ កក្កដា ​២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវង
8516 អុល សុខស្រីនាថ
OL SOKSREYNEATH
២៦ មីនា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8517 អឿ​ វិរិទ្ធ
OEUR VIRETH
០៩ កុម្ភៈ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8518 អៀម ស្រីនិច
EAM SREYNICH ២៤ វិច្ឆិកា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8519 អៀរ ផល្លីន EAR PHALLIN ២៥ ឧសភា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8520 អេង ផេងសួ
ENG PHENGSOUR
១៧ មីនា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវង
8521 កែវ គីមលាង
KEO KIMLEANG
១៨ មិថុនា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
8522 ខៀវ សាន់រ៉ជើ
KHEAV SANROGER
០៩ ឧសភា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ