លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8503 ហុន្នី ឌីសត្យា
HONEY DYSATHYA
១៩ មេសា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8504 ហឿង ភារម្យ
HOEUNG PHEARUM
១៧ តុលា​ ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8505 ហេង ម៉ីម៉ី
HENG MEYMEY
១៨ ឩសភា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8506 ហេង សុភាព
HENG SOPHEAP
១០ វិច្ឆិកា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8507 ហែម ច័ន្ទតារា
HEM CHANTARA
១៤ ឩសភា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8508 ហែម សុនិតា
HEM SONITA ២៥ វិច្ឆិកា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8509 ហៃដែន កញ្ចានា HAIDEN KANHCHANA ២១ កុម្ភៈ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8510 ហោ ដារ៉ូ
HOR DARO
០៨ មេសា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8511 ឡាយ សុវណ្ណអរុណ
LAY SOVANARUN
២០ ​តុលា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8512 ឡុង ស្រីនិ
LONG SREYNI
៣១ មករា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ