លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8323 ហឿន វីរៈដេវីឌ
HOEUN VIRAKDAVID
០៣ កុម្ភះ ២០០២ B1 គីរីរម្យ
8324 ឡ តេកឡុង
LOR TEKLONG
២០ កក្កដា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
8325 ឡៅ សិរីលីនដា
LAO SEREYLINDA
១៧ មិថុនា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
8326 អ៊ាម យុកអេង
EAM YUKENG
០៧ មិថុនា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
8327 កិច​ ស៊ីវហួ
KECH SIVHUOR
២១ សីហា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8328 គិម ស្រីមុំ
KIM SREYMOM ០១ មករា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8329 គី ខេមរិន្ទ KY KHEMERIN ១៣ មេសា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8330 ឃី ច័ន្ទសត្យា
KHY CHANSATHYA
០៣ មីនា ២០០៣ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8331 ឆាយ សិលា
CHHAY SELA
១២ ឧសភា ២០០២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
8332 ឈុន បរិញ្ញា
CHHUN PAKRINHA
១៧ តុលា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង