លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8493 សុផល បញ្ញា
SOPHAL PANHA
០៩ កក្កដា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8494 សុផាត សុផានិត
SOPHAT SOPHANITH
២៨ ធ្នូ ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8495 សេង សុខរិទី្ធ
SENG SOKRITHY
១៧ ឩសភា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8496 សេដ្ឋា សុវតែន
SETHA SOVATEN
០៧ ធ្នូ ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8497 សោម ភារម្យផល្លិកា
SOM PHIRUMPHALLYKA
០៥ វិច្ឆិកា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8498 សោម សុខបញ្ញា
SOM SOKPANNHA ២៦ កុម្ភៈ ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8499 ស្រេង សុងឈីវ SRENG SONGCHHIV ៣១ សីហា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8500 ហ៊ាវ តេងហ័រ
HEAV TENGHOR
០៩ ធ្នូ ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8501 ហ៊ឺ ស៊ីវអ៊ី
HER SIV Y
០២ ​កញ្ញា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8502 ហុង សេងថៃ
HONG SENGTHAI
០៧ កក្កដា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ