លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8483 ម៉ៅ វឌ្ឍនា
MAO VATANA
១៨ កុម្ភៈ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8484 មុនីច័ន្ទ ហសិកា
MONICHANN HAKSEKA
១៣ ធ្នូ ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8485 រតនា ម៉ារីហ្សា
RATANA MARISA
១៤ កក្កដា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8486 រិទ្ធ រតនា
RITH RATANA
១៨ មិនា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8487 LY HUY
លី ហ៊ុយ
៣០ មិនា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8488 លឹម សក្តា
LIM SAKADA ០៧ មិថុនា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8489 វង្សា សិរីវឌ្ឍនា VONGSA SEREYVATHANA ៣១ មិនា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8490 វិន សំអាង
VIN SAMANG
០៧ មេសា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8491 ស៊ុំ ប៉េងហេង
SOM PENGHENG
២១​កញ្ញា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8492 សុខ​ និតា
SOK NITA
២៧ កក្កដា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ