.
លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8473 ផេរ៉េរ៉ា មីសឈែល
PEIREIRA MICHELLE
១៥ កញ្ញា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8474 ព្រហ្ម ច័ន្ទវិច្ឆិកា
PRUM CHANVICHCHHEKA
២៩ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8475 ម៉ម ស៊ុននី
MORM SUNNY
១៩ ធ្នូ ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8476 ម៉ុក សុបញ្ញាជីវន័្ត
MOK SOPAGNACHIVORN
០១ មករា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8477 ម៉ុល មុន្នីចាន់រស្មី
MOL MONY CHANRAKSMEY
១១ ឩសភា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8478 ម៉េង លាងហ៊
MENG LEANGHOUR ០៥ តុលា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8479 ម៉េត ស្រីនាថ METH SREYNEATH ២៤ វិច្ឆិកា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8480 ម៉ែន ចាន់វាសនា
MEN CHANVEASNA
០៦ តុលា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8481 ម៉ែន ស្រីមាសម៉ូនិកា
MEN SREYMEASMONIKA
០៩ ឩសភា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8482 ម៉ៅ លីលី
MAO LYLY
២៨ មករា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ