.
លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8463 តិច សម្បត្តិរតនៈ
TECH SAMBATHRATANAK
១៦ កុម្ភៈ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8464 តែ វ៉េងឃាង
TE VENG​ KHEANG
១១ មេសា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8465 ត្រាយ ពេជ្រឧត្តម
TRAY PECHUDAM
១០ កក្កដា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8466 ទូច តុលា
TOUCH TOLA
១៥ តុលា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8467 ធន់ គឹមស្រីឡែន
THUN KIMSRYLEN
០៨ ធ្នូ ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8468 ប៉ុន សេងហុង
PON SENGHONG ០២ វិច្ឆិកា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8469 ប្រាក់ ដារ៉ារតនា PRAK DARARATHANA ២៩ សីហា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8470 ផន អេណា
PHON ENNA
១៨ កក្កដា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8471 ផាន់​ ប៊ីហេ្គត
PHAN BEGET
២៧ កក្កដា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8472 ផេង រិទ្ធិនីតាបុត្រ
PHENG RITHNITABOTH
០៤ មិថុនា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ