លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8453 ចន ចាន់សុភ័ក្រ
CHORN CHANSOPHARK
១០ សីហា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8454 ចាំង សុវណ្ណរិទ្ឋិឌីរតនៈ
CHAING SOVANNRITHIDIRATANAK
១៦ សីហា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8455 ឆេង ពិសិទ្ធ
CHHENG PISETH
១៣ មករា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8456 ជា គន្ឋនារីលក្ខិណា
CHEA KUNNEARYLAKANA
១៣ មករា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8457 CHIN KIMHOUY
ជិន គីមហួយ
១២ ឩសភា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8458 ជិន ម៉ាណុច
CHIN MA​ NOCH ២៩ តុលា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8459 ជុង មូនិច CHUNG MONICH ២៩ សីហា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8460 ឈៀង អមតៈ
CHHEANG AMATAK
១០ មិថុនា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8461 ដោ សុបញ្ញា
DOR SOPANHA
១០ តុលា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8462 ណារ៉ា សូហ្វ៊ី
NARA SOFFY
២៨ វិច្ឆិកា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ