លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8443 ឡាយ ដាលីស
LAY DALIS
៣០ មករា ២០០២ B3 ដេអិន
8444 ឡោ ម៉ីជីញ
LOR MEYCHINH
០៧ មករា ២០០១ B3 ដេអិន
8445 ឯម សំវឌ្ឍនា
EM SAMVATHNA
១៥ កក្កដា ២០០១ B3 ដេអិន
8446 អ៊ាវ មុយងីម
EAV MUYNGIM
១៥ សីហា ២០០១ B3 ដេអិន
8447 UONG TANGHENG
អ៊ឹង តាំងហេង
១៩ តុលា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
8448 អ៊ុំអឿន វិសាល
OUMOEUN VISAL ២៦ មេសា ២០០០ B3 ដេអិន
8449 កែវ វិមាន KEO VIMEAN ០២ មិថុនា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8450 ខុន សាដាណា
KHON SADANA
១៩ តុលា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8451 គង់ លីណា
KONG LYNA
២៧ មិថុនា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
8452 គឹម សុផានឡេនស៊ី
KOEM SOPHANLANZI
១៩ កមរា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ