លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8433 ហាន់ ហៃធាន
HANN HAITHEAN
១៥ ធ្នូ ២០០១ B3 ដេអិន
8434 ហាន់ អវត្តី
HANN ORVATEY
១៤ សីហា ២០០២ B3 ដេអិន
8425 ហុង ច័ន្ទរស្មីទេវី
HONG CHANREAKSMEY DEVY
២០ ធ្នូ ២០០១ B3 ដេអិន
8436 ហួត សុមាវត្តី
HUOT SOMAVOTEY
០៧ ធ្នូ ២០០០ B3 ដេអិន
8437 HUOY NARA
ហួយ ណារ៉ា
១៥​​ វិច្ឆិកា ២០០១ B3 ដេអិន
8438 ហួរ ភារ៉ា
HUOR PHEARA ០១ មករា ២០០២ B3 ដេអិន
843​9 ហេង ជ័យវីរៈ HENG CHEYVIREAK ១៨ ធ្នូ ២០០១ B3 ដេអិន
8440 ហេង វល័ក្ខ
HENG VOLEAK
១៣ សីហា ២០០១ B3 ដេអិន
8441 ហេង សូលីដា
HENG SOLIDA
២៣ មីនា ២០០២ B3 ដេអិន
8442 ហោ ប៉ុណ្ណារ៉ា
HOR PONNARA
២២ ឩសភា ២០០១ B3 ដេអិន