លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8423 ស៊ុំ សុវណ្ណាផាត
SUM SOVANNAPHAT
២២ កក្កដា ២០០០ B3 ដេអិន
8424 ស៊្រុន ពិសិដ្ឋ
SRUN PISETH
០៤ ធ្នូ ២០០១ B3 ដេអិន
8425 សិក្ខា វិសាលសក្តិ
SEKHA VISALSAK
១០ ធ្នូ ២០០១ B3 ដេអិន
8426 សុខុម ចន្ថាម៉ូនីកា
SOKHOM CHANTHAMONIKA
២៦ កុម្ភៈ ២០០០ B3 ដេអិន
8427 SOPHAL NIMIT
សុផល និម្មិត
២០​​ មិថុនា ២០០១ B3 ដេអិន
8428 សៀ សារាវត្តី
SIE SARAVATEY ០៧ ឧសភា ២០០១ B3 ដេអិន
829 សេន ណាតាលី SEN NATALIE ០៨ ឧសភា ២០០២ B3 ដេអិន
8430 សៅ គីមសុ័ង
SAO KIMSORNG
០៦ កញ្ញា ២០០២ B3 ដេអិន
8431 សៅ សុខាលី
SAO SOKALY
១៦ មករា ២០០២ B3 ដេអិន
8432 សំ ស្រីលីន
SAM SREYLIN
០៥ មករា ២០០២ B3 ដេអិន