លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8413 យាប សុភារិទ្ធ
YEAP SOPHEARITH
០៨ កុម្ភៈ ២០០០ B3 ដេអិន
8414 យឹម ស៊ុនលាង
YIM SUNLEANG
០៦ ឧសភា ២០០២ B3 ដេអិន
8415 លាន គីមលាំង
LEAN KIMLEANG
០៤ ធ្នូ ២០០០ B3 ដេអិន
8416 លី ម៉ូវីដា
LY MOVIDA
១៩ វិច្ឆិកា ២០០១ B3 ដេអិន
8417 លីម ច័ន្ទភ័ក្រ្តកាណ៌
LIM CHANPHEAKKA
១៨​​ កក្កដា ២០០១ B3 ដេអិន
8418 លឹម គីមអេង
LIM KIMENG ២៥ វិច្ឆិកា ២០០២ B3 ដេអិន
8419 វណ្ណ ស៊ីវឡាង VAN SIVLANG ១៥ មិថុនា ២០០១ B3 ដេអិន
8420 វុទ្ធី សុផាវិភា
VUTHY SOPHAVIPHEA
១៨ សីហា ២០០១ B3 ដេអិន
8421 ស ហ៊ានឡុង
SAR HEANLONG
១០ មេសា ២០០១ B3 ដេអិន
8422 ស៊ាង លាងហេង
SEANG LEANGHENG
៣១ ធ្នូ ២០០១ B3 ដេអិន