លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8403 ប៉ែន វង្សស្រីនីត
PEN VONGSREYNIT
០៣ មេសា ២០០២ B3 ដេអិន
8404 ប៊ុន ច័ន្ទវិសិដ្ឋ
BUN CHANVISETH
០៩ មិថុនា ២០០១ B3 ដេអិន
8405 ប្រោញ វីន
BRAUNH VIN
១០ កុម្ភះ ២០០០ B3 ដេអិន
8406 ផាត សុខុមវឌ្ឍនា
PHAT SOKHOMVATHANA
០៧ កុម្ភះ ២០០១ B3 ដេអិន
8407 ផាន់ ហុងគ្រី
PHAN HONGKRY
១២ តុលា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
8408 ផេង សាវុធស័យនា
PHENG SAVUTHSAYANA ១២ កញ្ញា ២០០១ B3 ដេអិន
8409 ភា រស្មីប៉ុណ្ណៈ PHEA REAKSMEY PONNAK ០៦ វិច្ឆិកា ២០០១ B3 ដេអិន
8410 ភាព គឹមស្រេង
PHEAP KIMSRENG
២២ ឧសភា ២០០០ B3 ដេអិន
8411 ម៉ម វាសនាផាតថាឌែន
MAM VEASNAPHATHADEN
០៣ ធ្នូ ២០០១ B3 ដេអិន
8412 ម៉េត លីណា
MET LYNA
០៦ មីនា ២០០១ B3 ដេអិន