លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7358 សម្បត្តិ បញ្ញា
SAMBATH PANHA
១១ កញ្ញា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7359 ស៊ាន សូរិយា
SEAN SORYA
២៧ តុលា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7360 ស៊ីម៉ាលី ជេននី
SYMALY JENNY
២០ ឧសភា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7361 ស៊ឹង ដាវី
SUNG DAVY
០២ កុម្ភៈ ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7362 ស៊ុន​ ណូប៊ី
SOUN NOBY
០៤​ មករា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7363 សាន រដ្ឋាវង្ស
SAN RATHAVONG ០៧ មេសា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7364 សាន​ ម៉េងហ៊ុយ SAN MENGHUY ០៦ កក្កដា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7365 សាយ សុជានិជ
SAY SOCHEANICH
០៨ មីនា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7366 សុក ស្រីកា
SOK SREYKA
២០ តុលា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7367 សុខ ជាដាលីន
SOK CHEADALIN
៣១ មីនា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង