លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7348 លាង ច័ន្ទពិសី
LEANG CHANPISEY
០២​ មេសា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7349 លាង ជូលីន
LEANG CHOULIN
១៩ មករា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7350 លាង មៀវហ៊ួយ
LEANG MEAVHUOY
២១​ មិថុនា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7351 លី ឆេងខួច
LY CHHENGKHOUCH
១៣ មិថុនា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7352 លី ជីញឆេង
LY CHING CHHENG
០១ សីហា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7353 លី ហ្គេចហង្ស
LY GHECHHANG ១៨ កញ្ញា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7354 វង្ស គីហុង VONG KIHONG ៣០ កក្កដា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7355 វ៉ាន់ ចរិយា
VANN CHAKRIYA
០៩ កុម្ភៈ ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7356 វ៉ាន់ សីហា
VANN SEYHA
២៣ សីហា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7357 ស ច័ន្ទស្រីនុត
SOR CHANSREYNUTH
១០ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង