លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7338 ប៊ីប៊ី រ៉ាប់ប៊ែ
BYBY RABBE
០២ មេសា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7339 ប៊ុន សេរីសុផារាជ្យ
BUN SEREYSOPHAREACH
០៧ មករា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7340 ប៊ុន សំនៀង
BUN SAMNEANG
១៧ សីហា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7341 ផូរ មុនីរាជ
PHO MONIREACH
០៨ មករា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7342 ព្រំ ណាវី
PRUM NAVY
០៦ មេសា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7343 ម៉េង លីដា
MENG LIDA ៣០ ធ្នូ ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7344 ម៉េង សក្តា MENG SAKADA ០៥​ មេសា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7345 យន់ ដារីយ៉ា
YUN DARYA
២០ ឧសភា ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7346 រស់ រិទ្ធបញ្ញា
ROS RITHPANHA
០៩ ធ្នូ ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
7347 រ៉ុង ស៊ីវហ៊ួរ
RONG SIVHOUR
០៧ កញ្ញា​ ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង