លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7869 កែវ ពិសិដ្ឋ
KEO PISITH
៣១ សីហា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
7870 កែវ សុវណ្ណរតនៈ
KEO SOVANRATANAK
២២ កក្កដា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
7871 ខន សុជាតា
KHORN SOCHEATA
០៨ កញ្ញា ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
7872 គង់ ចំរើនរតនៈ
KONG CHAMROEUNROTHANAK
២៦ ធ្នូ ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
7873 គង់ លីលី
KONG LYLY
១១ មិថុនា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
7874 គង់ វ៉េងហុង
KONG VENGHONG ២២ វិច្ឆិកា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
7875 គង់ សៀវមុំ KONG SEAVMOM ៣១ ធ្នូ ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
7876 គា ហ្គេចហ័ង
KEA GUECHHORNG
០៨ តុលា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
7877 គ្រី មុន្នីរ័ត្ន
KRY MUNNEYRATH
២៤ ឧសភា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
7878 ឃន ឡាយអ៊ីន
KHON LAYIN
០៦ វិច្ឆិកា ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ